פייסבוקיוטויובטוויטרגוגללינקדאין

יוטיוב ״אחרי החגים״ הגיע - מועדים לשגרה.


חוזרים לעבודה, ללימודים, ולשגרת עבודה ועשייה!
המועצה המקומית אורנית על כל עובדיה וחבריה תמשיך כבר ממחר, מיד עם חזרתם של כלל העובדים לעבודה, לקדם פרוייקטים אסטרטגיים בבד בבד עם השגרה השוטפת.
במקביל לפעילות המועצה שבשגרת החיים היישובית תוך התמודדות עם יוזמת ואיום איחוד הרשויות - יימשכו קידומם ופיתוחם של הפרוייקטים לטווח ארוך כמו סיום התכנון והעברה לביצוע של הכניסה הנוספת לאורנית מכיוון מערב, הספריה הקהילתית התרבותא, האמפי הפתוח, מימוש הבאת מסוף רכבת קלה למחלף אורנית, הסדרת נושא התחבורה הציבורית לרווחת כלל התושבים, פיתוח איזור התעסוקה שלנו, תחילת ביצוע שני פרוייקטים של דיור לדור ההמשך ולדור המייסדים,
להמשך

חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידעיפית אלהרר חדי
טלפון03-9360465 שלוחה 200
פקס03-9360204
כתובתמועצה מקומית אורנית, רחוב הערבה 2, אורנית 44813
lishka@oranit.org.il
 
"הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי. היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של דם בכל תחומי החיים. נגישות רבה יותר למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון"
-מתוך המבוא להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז-1997, ה"ח 2630, עמוד 397.
 
ככלל, לכל אזרח ישראלי או תושב ישראלי או אדם לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל קיימת זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ותקנותיו.

כל בקשה תוגש, ככל הניתן, בטופס המצורף כאן
ככלל, כל בקשה תלווה באישור על תשלום אגרת בקשה וכן התחייבות לשאת בתשלום האגרות.

ניתן לשלם את אגרת הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:
1. תשלום בגזברות המועצה המקומית אורנית.
2. תשלום לחשבון מספר 40290089 המתנהל בסניף מספר 78 של בנק איגוד לישראל בע"מ על שם מועצה מקומית אורנית.
 
פירוט האגרות:
1. אגרת בקשה לקבלת מידע (להלן: "אגרת בקשה") – סך של 20 ש"ח.
2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן: "אגרת טיפול") – סך של 30 ש"ח לשעה החל מהשעה הרביעית.
3. אגרות הפקה (להלן: "אגרת הפקה"):
   3.1.  של מידע בכתב – סך של 0.20 ש"ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק.
   3.2.  של תקליטור מחשב – סך של 2.5 ש"ח לכל תקליטור מחשב שנמסר.
   3.3.  של מידע מוקלט, מוסרט או מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – עלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.
4. מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.
5. מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית. לעניין סעיף קטן זה, "מטרה ציבורית" הנה כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.
6. מבקש מידע אשר הודיע כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית. לעניין סעיף קטן זה, "גמלה" הנה אחת מאלה:
   6.1.  גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.
   6.2.  תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.
   6.3.  תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.
   6.4.  תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992. 
   6.5.  קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט` לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי–כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.
7. לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 ש"ח. סכומי האגרות תקפים ליום 28.1.2014.