טופס השגה על חיוב ארנונה

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר, לתשומת ליבך כלהלן: בהתאם לקבוע בחוק, מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום. את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה מהסיבות הבאות: א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום. ב. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו. ג. אינו המחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות. ד. היה הנכס עסק שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 ימים מיום קבלתה בגזברות המועצה. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה, לועדת הערר של הרשות המקומית. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום המועצה המקומית
חשוב לדעת: הגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה. יש לצרף מסמכים התומכים בנושאי ההשגה
זיקה לנכס
זיקה לנכס

פרטי המבקש (המחזיק בנכס)

במידה שהוא שונה ממספר הטלפון של ממלא הטופס

פרטי בעל הנכס במידה שהוא אינו המשיג

פרטי הנכס וסיבת ההשגה

סיבת ההשגה
סיבת ההשגה
Browser not supported