תושב.ת יקר.ה

במסגרת פעילות המועצה לשיפור השרות לתושב, ניתן לקבל אישור תושבות באמצעות פניה מקוונת כאן, באתר האינטרנט היישובי, ולחסוך זמן יקר.

האישור יונפק לתושב.ת שבספח תעודת זהות שלו רשום כי הוא מתגורר באורנית (תושבים שאין ברשותם ספח עם רישום כתובת באורנית מתבקשים לצרף לבקשתם לאישור תושבות את טופס הבקשה לשינוי כתובת של רשות האוכלוסין ממולא וחתום על ידם  https://www.gov.il/BlobFolder/service/changing_address/he/MR5.pdf בצרוף הסכם שכירות/בעלות)

בקשה ללא צילום תעודת זהות וספח מלא לא תטופל
לתושב שבספח ת.ז לא רשומה הכתובת באורנית
לתושב שבספח ת.ז לא רשומה הכתובת באורנית